Impact Coaching

Agenda

Phase 1 Personal leadership Sep 13 Plenary
Oct 4 Coaching 1
Nov 15 Coaching 2
Teamwork Nov 29 Plenary
Dec 13 Coaching 1
Jan 10 Coaching 2
Phase 2 Stakeholder interactions Feb 7 Plenary
Mar 14 Coaching 1
Apr 25 Coaching 2
Consultancy project TBA Plenary
TBA Coaching 1
TBA Coaching 2